FORMULARZ DLA DZIECI KONTYNUUJĄCYCH NAUKĘ W SZKOLE PRO-LANGUAGE KIDS W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

FORMULARZ DLA DZIECI KONTYNUUJĄCYCH NAUKĘ W SZKOLE PRO-LANGUAGE KIDS W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

 

JMcLintocks Building

J Summer Lane, Barnsley

JS70 2NZ, S. Yorkshire 

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Zapewniamy, że informacje przez Państwa podane będą wykorzystane tylko do wiadomości szkoły.

Tożsamość Ucznia

DANE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH

INFORMACJE O UCZNIU

DANE OSÓB UPRAWNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA

Proszę wypełnić, jeżeli inne osoby niż opiekunowie prawni wymienieni powyżej będą obierać dziecko ze szkoły.

Oświadczam, że upoważnione osoby zapewnią dziecku pełne bezpieczeństwo oraz od momentu odbioru ze szkoły, biorą pełną odpowiedzialność za dziecko.