Regulamin szkoły języka polskiego – Polak Mały

 1. Regulamin jest załącznikiem do Statutu Szkoły Językowej Pro-Language LTD w Barnsley.
 2. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu Szkoły i stosowania się do jego zasad.
 3. Status szkoły: Polak Mały jest prywatną szkołą językową i nie posiada statusu szkoły państwowej. Uczęszczanie do szkoły jest dobrowolne i zgodnie z angielskim prawem stanowi jedynie uzupełniającą formę kształcenia, będącą dodatkiem do pełnej edukacji szkolnej, którą w większości przypadków dzieci stanowi edukacja w systemie brytyjskim. Tym samym, szkoła nie posiada uprawnień do wydawania polskich świadectw szkolnych.
 4. Dane szkoły:

a) nazwa placówki: Szkoła języka polskiego Polak Mały (część szkoły językowej Pro-Language LTD prowadzącej kursy języka angielskiego dla dorosłych)

b) dyrektor szkoły: mgr Magdalena Turner

c) managerowie projektu:  mgr Joanna Sknadaj, pozostali pedagodzy: mgr Michalina Drożdżal, mgr Weronika Pańczyk (logopeda),  mgr Katarzyna Wolniewicz

d) adres strony internetowej: www.prolanguage.co.uk

e) profil na fb: www.facebook.com/prolanguagekids

e) numery szkolnych telefonów: 07988 302 509

f) adres email: info@prolanguage.co.uk

g) nazwa i adres szkoły, w której odbywają się zajęcia szkoły sobotniej:

Pro-Language LTD, McLintocks Building, Summer Lane, Barnsley, S70 2NZ

I. Nabór do szkoły

Szkoła prowadzi nabór nowych uczniów do szkoły jeden raz w roku szkolnym, w terminach uzgodnionych przez Dyrekcję Szkoły podanych do publicznej wiadomości na witrynie internetowej placówki. Przybliżone terminy naboru to czerwiec oraz sierpień w każdym roku szkolnym. Szkoła zastrzega sobie prawo powtórnego naboru w przypadku niskiego zainteresowania w okresie wakacyjnym. Podczas naboru rodzice przyszłych uczniów placówki wypełniają formularz/kartę przyjęcia dziecka do szkoły i zapoznają się z Regulaminem Szkoły. Dodatkowo rodzice uiszczają depozyt w wysokości 10 funtów za każde dziecko na poczet opłaty szkolnej (wysokość opłat za szkołę i terminy płatności zostały omówione w rozdziale VI Regulaminu Szkoły).

II. Termin i czas trwania zajęć

Nauka w szkole odbywa się w trzech semestrach spójnych z kalendarzem szkół brytyjskich. Zajęcia w szkole odbywają się przez 38 sobót określonych szkolnym kalendarzem, udostępnionym do wglądu dla wszystkich osób zainteresowanych z początkiem każdego roku szkolnego. Kalendarz na rok 2019/2020 znajdą Państwo w pliku PDF na stronie internetowej szkoły. Rok szkolny 2019/2020 rozpoczyna się w pierwszą sobotę września, czyli 7.09.2019.

III Prawa uczniów

 1. Uczniowie mają prawo do bycia traktowanymi przez całą społeczność szkolną z godnością i szacunkiem oraz w sposób nie naruszający ich godności osobistej.
 2. Uczeń ma prawo do poszanowania swojego godnego imienia i własności osobistej bez względu na kolor skóry (rasę), wyznanie religijne, narodowość i pochodzenie społeczne.
 3. Uczeń ma prawo do nietykalności osobistej.
 4. Uczeń ma prawo do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających mu bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy psychicznej i fizycznej.
 5. Uczeń ma prawo do korzystania z porad w przypadku zaistnienia problemów natury szkolnej bądź rodzinnej.
 6. Uczeń ma prawo do nie ujawniania informacji dotyczących jego spraw osobistych i indywidualnych, wyników w nauce oraz w zachowaniu.
 7. Uczeń ma prawo do informacji na temat zakresu wymagań z zakresu nauczania na poszczególnych poziomach.
 8. Uczeń ma prawo zwracania się do nauczycieli o dodatkowe wyjaśnienia niezrozumiałych dla niego treści programu nauczania.
 9. Uczeń ma prawo do edukacji, do korzystania z oferty edukacyjnej placówki włącznie z zajęciami pozalekcyjnymi (jeżeli w danym roku szkolnym takie zajęcia mają miejsce i jeżeli będzie dla niego miejsce w danej grupie zajęć). Ilość osób w grupie zależna jest od rodzaju zajęć i ustala ją nauczyciel prowadzący zajęcia.
 10. Uczeń ma prawo do korzystania z pomocy edukacyjnych będących własnością szkoły za zgodą nauczyciela i w niektórych przypadkach pod nadzorem nauczyciela.

IV Obowiązki uczniów

 1. Dokładnie zapoznać się z Regulaminem Szkolnym i stosować się do wszystkich jego zasad.
 2. Przychodzić punktualnie i regularnie na zajęcia szkolne.
 3. Uczniowie mają obowiązek odrabiania pracy domowej i przygotowywania się do zajęć szkolnych. W wypadku nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych, ma on obowiązek korzystając z pomocy rodziców, nadrobienia zaległego materiału i odrobienia pracy domowej we własnym zakresie.
 4. Jeżeli uczeń ma poniżej 60% obecności na zajęciach szkolnych w danym semestrze, dyrekcja szkoły może podjąć decyzję o skreśleniu go z listy uczniów nawet w trakcie trwania semestru.
 5. Uczeń ma obowiązek czynnego uczestniczenia w zajęciach szkolnych oraz w organizowanych uroczystościach szkolnych.
 6. Uczeń zobowiązuje się do utrzymania czystości w szkole (w klasach, na korytarzach, w toaletach i we wszystkich innych pomieszczeniach, które są przedmiotem ich użytku) oraz do poszanowania budynku szkoły.
 7. Uczeń ma obowiązek uczęszczania na zajęcia szkolne w schludnym, czystym stroju, odpowiednim do warunków atmosferycznych, oraz do zachowania zasad higieny.
 8. Uczeń ma obowiązek przestrzegania poleceń nauczycieli, Dyrekcji Szkoły i osób sprawujących pieczę nad bezpieczeństwem uczniów podczas przerwy.
 9. Uczeń ma obowiązek zachować szacunek do Dyrekcji Szkoły, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły oraz osób będących na terenie placówki, a także swoich kolegów i koleżanek oraz wszystkich uczniów w szkole.
 10. Uczeń ma obowiązek godnie reprezentować szkołę wewnątrz i na zewnątrz.
 11. Uczeń ma obowiązek bycia życzliwym i opiekuńczym w stosunku do młodszych.
 12. Uczeń ma obowiązek szanować książki, które są własnością ucznia oraz materiały edukacyjne i pomoce naukowe, które stanowią własność szkoły. W przypadku zagubienia lub zniszczenia mienia szkoły polskiej lub wyposażenia mienia szkoły, koszt poniesionych strat ponoszą rodzice ucznia.
 13. Uczeń ma obowiązek korzystania ze sprzętu szkolnego tylko za zgodą i pod nadzorem nauczyciela.
 14. Uczeń ma obowiązek komunikowania się z innymi uczniami i z gronem pedagogicznym w języku polskim, aby podnosić swój poziom języka i cały czas uczestniczyć w progresywnym jego rozwoju.
 15. Po zakończeniu zajęć szkolnych uczeń ma obowiązek opuszczenia budynku i terenu szkoły wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym.

V Uczniom nie wolno

 1. Opuszczać budynku szkolnego i terenu szkoły podczas zajęć w szkole, chyba, że ma to miejsce pod opieką rodziców/ prawnych opiekunów po uprzednim poinformowaniu nauczyciela prowadzącego klasę lub Dyrekcji Szkoły.
 2. Jeść i pić podczas lekcji, z wyjątkiem wody z plastikowych, zamykanych pojemników/ butelek.
 3. Przynosić napojów w szklanych opakowaniach, orzechów i słodyczy.
 4. Żuć gumy na terenie szkoły.
 5. W żadnym wypadku uczniom nie wolno korzystać z telefonów komórkowych podczas zajęć w szkole, dotyczy to zarówno lekcji, jak i przerwy. W przypadku używania telefonu lub jakiegokolwiek sprzętu elektronicznego przez ucznia podczas lekcji, nauczyciel ma prawo ten telefon/sprzęt skonfiskować, a następnie przekazać go rodzicom, którzy zgłaszają się po odbiór dziecka, po zajęciach.
 6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu elektronicznego przynoszonego przez dziecko.
 7. Uczniom nie wolno używać deskorolek, łyżworolek, skuterów, hulajnóg itp. ze względu na bezpieczeństwo w szkole.
 8. Uczniom nie wolno przynosić/ przyprowadzać zwierząt do szkoły.
 9. Uczniom nie wolno posiadać, ani używać alkoholu, tytoniu, narkotyków lub jakichkolwiek używek na terenie szkoły oraz być pod ich wpływem, a także nie wolno posiadać broni palnej oraz wszelkiego rodzaju noży, scyzoryków lub innych ostrych narzędzi.
 10. Uczniom nie wolno stosować jakiejkolwiek formy przemocy psychicznej/fizycznej wobec innych uczniów w szkole, nauczycieli, Dyrekcji Szkoły i kogokolwiek, kto znajduje się na terenie szkoły.
 11. Uczniom nie wolno używać wulgarnego słownictwa, obrażać kogokolwiek i wywierać na kimkolwiek presji.

VI Konsekwencje złego zachowania

Uczeń będzie ponosił konsekwencje złego zachowania w formie minusowych punktów za postępowanie niezgodne z Regulaminem Szkoły, wówczas, gdy:

 1. uniemożliwia nauczycielowi prowadzenie lekcji i utrudnia zdobywanie wiedzy innym uczniom
 2. ma lekceważący lub arogancki stosunek do Dyrekcji Szkoły, nauczycieli i innych pracowników szkoły
 3. dopuszcza się stosowania przemocy fizycznej (wdawanie się w bójki i podżeganie do nich) i psychicznej wobec nauczycieli i innych uczniów lub kogokolwiek na terenie szkoły (zastraszanie, wymuszanie, wyśmiewanie, poniżanie, izolowanie)
 4. demoralizuje innych uczniów (daje zły przykład, namawia do negatywnych zachowań, sam używa lub namawia innych do używania wulgarnego słownictwa)
 5. przynosi na teren szkoły przedmioty lub środki zagrażające zdrowiu i życiu (tytoń, narkotyki, alkohol, jakiekolwiek zabronione substancje odurzające, broń ostra/palna itp.)
 6. dewastuje mienie szkolne i własności innych osób
 7. używa podczas zajęć telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych rozpraszających uwagę (konsole do gry, komputery, mechaniczne zabawki itp.)

Suma pięciu takich punktów będzie oznaczała rozmowę z Rodzicami, w przypadku braku poprawy w zachowaniu, Szkoła zmuszona będzie zaprosić Rodziców ponownie w celu omówienia potencjalnego skreślenia z listy uczniów, dlatego uprzejmie prosimy Rodziców o wyjaśnienie dzieciom jak ważne jest przestrzeganie zasad Regulaminu.

Nagrody i wyróżnienia

Uczeń będzie wyróżniony i nagrodzony, gdy:

 1. osiągnie bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
 2. ma 100% frekwencję podczas zajęć szkolnych
 3. wyróżnia się aktywną pracą społeczną na rzecz szkoły i środowiska
 4. bierze udział w konkursach oraz reprezentuje szkołę na zewnątrz
 5. systematycznie pomaga potrzebującym (pomoc w nauce lub inne pozytywne działania świadczące o wrażliwości na krzywdę innych)

Rodzaje nagród i wyróżnień

1. Pochwała wychowawcy na forum klasy.

2. Pochwała udzielona przez Dyrekcję Szkoły podczas spotkań okolicznościowych w szkole.

3. List pochwalny do rodziców.

4. Wyróżnienie ucznia w gazetce szkolnej.

5. Wzorowa ocena z zachowania.

6. Dyplom.

7. Nagroda rzeczowa np. w postaci książki.

VII. Postępowanie dyscyplinarne

1. Wszystkie skargi dotyczące szkoły należy zgłaszać do Dyrektora Szkoły Pro-Language LTD, mgr Magdaleny Turner na adres info@prolanguage.co.uk.

2. Nieprzestrzeganie Regulaminu Szkoły może spowodować następujące konsekwencje:

a) zwrócenie uwagi uczniowi przez nauczyciela

b) wykonanie określonej pracy na rzecz klasy, szkoły przez ucznia (ustala wychowawca i rodzice)

c) powiadomienie o zachowaniu ucznia Dyrekcji Szkoły

d) rozmowę ucznia z Dyrekcją Szkoły

e) wezwanie na rozmowę do szkoły rodziców lub opiekunów ucznia

f) uwzględnienie obniżonego standardu zachowania w końcowej ocenie opisowej ucznia

g) w niektórych przypadkach, na skutek decyzji Dyrekcji Szkoły uczeń może zostać usunięty ze szkoły w trybie natychmiastowym.

3. W przypadku posiadania przez ucznia lub użycia przez niego broni białej, albo posiadania lub używania prawnie zabronionych używek (tytoniu, alkoholu, narkotyków), powiadomiona zostanie policja, a uczeń zostanie dyscyplinarnie usunięty ze szkoły.

VIII. Rodzice zobowiązani są:

 1. do przyprowadzania dzieci do szkoły nie wcześniej i nie później niż 5 minut przed planowanym rozpoczęciem zajęć i do odbierania dzieci po zajęciach szkolnych na czas.
 2. do złożenia pisemnych deklaracji, na których wpisują imię i nazwisko osoby, która będzie odbierała dziecko ze szkoły wraz z podaniem hasła odbioru, w przypadku gdy nie mogą odebrać dziecka osobiście
 3. do zapoznania siebie i dzieci z Regulaminem Szkoły oraz do jego przestrzegania
 4. do systematycznego sprawdzania postępów dziecka w nauce
 5. do pomagania dziecku w odrabianiu zadań domowych
 6. do zgłaszania spóźnień i nieobecności dziecka w szkole – informację należy przekazać na maila prolanguageteam@gmail.com najpóźniej do czwartku przed zajęciami. W nagłych przypadkach i niemożności przyprowadzenia dziecka do szkoły w danym dniu informację należy przekazać telefonicznie.
 7. odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka do czasu rozpoczęcia lekcji
 8. do niezwłocznego poinformowania szkoły o zmianie adresu, numeru telefonu lub danych personalnych rodzica lub dziecka
 9. do zapoznawania się z komunikatami i szkolnymi informacjami na bieżąco
 10. do uczestniczenia w zebraniach rodziców z wychowawcą klasy
 11. do uregulowania opłat za szkolę w terminach wyznaczonych Regulaminem Szkoły
 12. do natychmiastowego pokrywania/ uiszczania opłat za szkody materialne wyrządzone przez swoje dzieci
 13. do regularnego posyłania dziecka na zajęcia w szkole sobotniej
 14. do pomocy w organizowaniu uroczystości szkolnych, imprez okolicznościowych
 15. Dzieci, których rodzice zalegają z opłatą więcej niż jeden trymestr, a wcześniej ich rodzice nie powiadomili o tej sytuacji, w formie pisemnej Dyrekcji Szkoły, będą zawieszone w czynnościach ucznia i ewentualnie skreślone z listy uczniów.
 16. Uczniowie, których rodzice nie uiścili opłat za szkołę w poprzednim trymestrze, bądź roku szkolnym będą automatycznie skreśleni z listy uczniów.
 17. Rodzice są zobowiązani do poinformowania Dyrekcji Szkoły o chorobach przewlekłych dziecka, specjalnych potrzebach dziecka i na stałe przyjmowanych przez niego lekach. Dyrekcja może odmówić podawania leków dziecku w czasie jego pobytu w szkole. Wówczas obowiązek uregulowania tej kwestii spoczywa na rodzicach ucznia.
 18. Rodzice proszeni są również o częstą kontrolę czystości skóry głowy dzieci, aby wcześnie wykrywać wszawicę i tym samym zapobiec jej rozprzestrzenianiu w szkole. Wszawica obecnie zaliczana jest do grupy inwazji pasożytami zewnętrznymi. To powszechny problem, który nie jest wyłącznie oznaką braku higieny. WHO podaje, że wszawica dotyka 10% populacji bez względu na miejsce zamieszkania i status majątkowy. Szkoła będzie w kontakcie z rodzicami jeżeli zauważymy niepokojące objawy takie jak strupki, swędzenie, zaczerwienienie skóry, itd.
 19. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu, Rodzice udzielają szkole zgody na wykonanie niezbędnych czynności higienicznych, takich jak oczyszczenie twarzy i rąk dziecka, pomoc w wydmuchaniu nosa czy pomoc w umyciu rok po skorzystaniu z toalety, jeżeli jest to konieczne.

IX. Bezpieczeństwo dzieci

Szkoła Pro-Language KIDS funkcjonuje przez 38 sobót w czasie roku szkolnego (ustalonych zgodnie z kalendarzem szkolnym) za wyjątkiem przerw międzytrymestralnych. Każde dziecko wchodzące w poczet uczniów naszej szkoły musi być zarejestrowane w szkole (rodzice wypełniają formularz zgłoszeniowy) i zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu Szkoły oraz do uiszczenia opłat za edukację dziecka w placówce. Uczęszczanie do szkoły jest dobrowolne i zgodnie z angielskim prawem stanowi jedynie uzupełniającą formę kształcenia, będącą dodatkiem do pełnej edukacji szkolnej, którą w większości przypadków dzieci stanowi edukacja w systemie brytyjskim.

Za bezpieczeństwo dzieci w szkole odpowiadają wszyscy: dyrekcja, nauczyciele, rodzice i inni pracownicy szkoły. Dwie osoby z kadry nauczycielskiej przeszły przeszkolenie w udzielaniu pierwszej pomocy i otrzymały certyfikat First Aid. W posiadaniu szkoły są wyposażone apteczki.

X Przywożenie dzieci i odbiór dzieci ze szkoły

 1. Dzieci poniżej 13 roku życia muszą być przywożone do szkoły pod opieką osoby dorosłej i odbierane przez osobę dorosłą, czyli rodzica lub osobę upoważnioną przez rodzica, która jest odpowiedzialna za przybycie dziecka do szkoły, aż do momentu rozpoczęcia pierwszej lekcji w szkole.
 2. Rodzice mają obowiązek punktualnego przywożenia oraz odbierania dzieci ze szkoły. Prosimy o przyprowadzanie dzieci nie wcześniej niż 5 minut przed planowanym rozpoczęciem zajęć oraz o NIE używanie dzwonka do tego czasu, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych.
 3. Rodzic ma prawo do upoważnienia innej osoby dorosłej do odbioru swojego dziecka, ale w tym przypadku rodzic jest odpowiedzialny za powiadomienie o tej sytuacji wychowawcy klasy dziecka oraz za podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu osoby upoważnionej.
 4. Dziecko po ukończeniu 13 roku życia może samodzielnie po zakończonych zajęciach w szkole opuszczać teren szkoły, chyba że jego rodzice po uprzednim pisemnym zawiadomieniu wychowawcy klasy nie wyrażą na to zgody.
 5. W przypadku kiedy rodzic przewiduje spóźnienie, jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym szkoły pod numerem telefonu wymienionym na pierwszej stronie regulaminu. W takim wypadku rodzic powinien zabezpieczyć odbiór dziecka przez inną osobę upoważnioną do jego odbioru.
 6. Jeżeli szkoła nie otrzyma informacji o możliwości spóźnienia rodzica, będzie starała skontaktować się z rodzicem dziecka. W tym czasie dziecko przebywa pod opieką nauczyciela lub Dyrekcji Szkoły w pokoju nauczycielskim. Jeżeli obowiązek nieplanowanej opieki nad Państwa dzieckiem oznacza, że nauczyciel zmuszony będzie zostać w szkole po godzinach swojej pracy, szkoła zastrzega sobie prawo do wyegzekwowania od Państwa kosztów opłacenia czasu nauczyciela w tej nietypowej sytuacji, w cenie £20 za każdą rozpoczętą godzinę.
 7. W przypadku, gdy kontakt z rodzicem jest niemożliwy, szkoła będzie kontaktowała się z innymi osobami do kontaktu, podanymi przez rodzica w formularzu rejestracyjnym.
 8. W przypadku, gdy nie można się skontaktować z żądną z w/w osób po upływie 1 godziny, szkoła może skontaktować się z policją lub wydziałem rady miasta do spraw nieletnich po poradę lub pomoc.
 9. Dziecko nie będzie transportowane przez Dyrekcję Szkoły lub nauczycieli bez uprzedniej zgody rodziców.

XI Nieobecność dzieci w szkole

Polska Szkoła Polak Mały w Barnsley, podobnie jak inne szkoły sobotnie, jest placówką uzupełniającą. Uczęszczanie do niej jest odpłatne i dobrowolne. Jeżeli rodzice zadecydują o zapisaniu swojego dziecka do placówki, oczekuje się od nich, że zapoznają się z Regulaminem Szkoły i będą stosowali się do jego wytycznych. W związku z tym, Dyrekcja Szkoły oczekuje, że przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo uczniów placówki edukacyjnej rodzice będą informowali szkołę o jakiejkolwiek nieobecności dziecka na zajęciach szkolnych i w formie pisemnej będą usprawiedliwiali taką nieobecność. W przypadku kiedy dziecko jest nieobecne w szkole i kiedy powstaną obawy o bezpieczeństwo dziecka, szkoła będzie starała się skontaktować z rodzicami. Jeśli będzie to konieczne, szkoła może poinformować o swoich obawach odpowiedni urząd.

W tym celu rodzice podpisują słowne oświadczenie.

Nieobecności dziecka na zajęciach nie są refundowane, rodzic jest zobowiązany do comiesięcznej opłaty za szkołę dopóki dziecko uczęszcza na zajęcia języka polskiego w Pro-Language KIDS. W przypadku przewlekłych problemów zdrowotnych prosimy o kontakt ze szkołą.

XII Nagle przypadki zdrowotne

W przypadku gdy dziecko ulegnie wypadkowi, rodzice zostaną o tym natychmiast poinformowani. Przy małych obrażeniach dziecko zostanie opatrzone przez dyżurującego rodzica lub nauczyciela przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy. Przy obrażeniach wymagających pomocy lekarskiej, zostanie wezwana karetka pogotowia. Dyrekcja Szkoły, Asystenci i Nauczycieli nie podają żadnych leków dzieciom.

XIII Podejrzenie o zaniedbywanie lub molestowanie seksualne dziecka

Jeżeli zostaną rozpoznane jakiekolwiek znaki, że dziecko jest zaniedbywanie lub dzieje się mu krzywda psychiczna lub fizyczna, szkoła będzie traktowała je bardzo poważnie. W takiej sytuacji szkoła będzie postępowała dokładnie ze wskazówkami zawartymi w obowiązującym dokumencie Safeguarding Children in Education.